Nordhagen Projects AS vil gi ditt neste prosjekt betydelig kostnadsbesparelse!

Et prosjekt er en leveranse på lik linje med andre leveranser. Når det er sagt, så vil det tilknyttet et prosjekt være en usikkerhet som klart overgår usikkerheten i andre leveranser. Uten å gå inn på hvert av usikkerhetsmomentene vil jeg ta for meg håndteringen av den kostnadsmessige delen og de utfordringene det gir i et prosjekt.

«Et prosjekt er en tids og kostnads begrenset aktivitet for å realisere et sett med definerte ikke repeterbare leveranser til bestemte kvalitetsstandarder og krav.» Dette er en definisjon av et prosjekt som betyr en leveranse «Scope», produsert fra et gitt start tidspunkt til et gitt sluttidspunkt «Plan», for en avtalt kostnad «Budget».

Nordhagen Projects AS har gjennom 10 talls prosjekt gjennomført og levert i.h.t. slike forventinger ut fra definerte forutsetninger. Med de økte kostnads fokuserte krav vi har sett i det seneste, er det viktig å ha fokus på de utfordringene i et prosjekt som fører til de største innsparelsene. Å ha kontroll på kostnadene gir direkte svaret på hvordan et prosjekt skal gjennomføres og leveres i.h.t. avtalt budsjett.

Alle prosjekt vil i utgangspunktet ha rammebetingelser ut fra trekant perspektivet «Scope», «Plan» og «Budget».  Allikevel vil det for alle prosjekt være ukjente variasjoner som oppstår under gjennomføringen av et prosjekt. Endringer som i hvert enkelt tilfelle vil påvirke kostnaden i prosjektet. Det er evnen til å håndtere slike endringer som gir godheten til prosjektet. Å ha full kontroll med endringene betyr at prosjektledelsen har full kontroll på sluttkostnaden til prosjektet.

For å beregne kostnadene i et prosjekt benyttes det i hovedsakelig grad tre tilnærminger hvor hver tilnærming har svært varierende nøyaktighet. Hver tilnærming benyttes også i forskjellige deler av fasene som et prosjekt går gjennom. Med å benytte metoden for grov tilnærming (ROM) vil det være så stor usikkerhet til estimatene at de ikke er brukbare til gjennomføring av et prosjekt, men heller en strategisk kalkulering for å vurdere gjennomførbarheten av prosjektet. Det er metodene «Top down» og «Bottom up» som gir nødvendig økonomiske detaljnivåer brukbare for prosjektgjennomføringen.

Uavhengig av hvor nøyaktig og hvor detaljert et prosjekt blir budsjettert vil det ikke være mulig å forutse de ukjente variasjonene som vil oppstå i gjennomføringen av prosjektet. Det må av den grunn legges inn beløp som tiltenkt dekker usikkerheten rundt kjennskapen til de ukjente variablene og i ettertid er det håndteringen av de ikke ønskede kostnads endringene som er kjernen til den gode prosjektgjennomføringen.

Nordhagen Projects AS med vår prosjektstyrings metode «Kvalitetssirkelen» og prosjektstyringsverktøyet N’PAS, har gjennom mange leveranser brukt dette i kompliserte prosjekt. Anvendelsen av metoden og verktøyet fra tidlig oppstart av prosjektet har ført til kostnadsbesparelser fra 3,5 % opp til 4,5% av totalprosjekt kostnaden. Se grafen som viser gjennomsnittlige daglige total kostnader i relasjon til de besparelser (godhet) som er oppnådd.

Rune Follnes

English